اول

 

آزمون فصل 10


3- گزینه درست را  مشخص کنید.

 

1) دندان کدام جانور فقط مناسب با روش تغذیه گوشت خواری است؟

الف: گوسفند

ب: سگ یا کوسه ماهی

ج: انسان

د: خرگوش یا موش2) کدام جانور از نظر غذا خوردن ، زندگی انگلی دارد؟

الف: مورچه

ب: عقاب

ج: پروانه

د: پشه3) کامل ترین دستگاه تنفس در کدام جانور وجود دارد؟

الف: پستانداران (خرگوش )

ب: دوزیستان (قورباغه )

ج: خزندگان (تمساح )

د: پرندگان (کبوتر )

 


4) جنس اسکلت مهره داران از چیست؟

الف: کیتین

ب: استخوان

ج: غضروف

د: آهک

 


2-برای هر عبارت کلمه مناسب انتخاب کنید.

 

الف- کارآمدترین دستگاه تنفس را دارند.

انتخاب کنیدانسانخارپوستانجانورانپرندگان

ب- حرکات بسیار کند دارند.

انتخاب کنیدانسانخارپوستانجانورانپرندگان

ج- نمی توانند غذای خود را بسازند.

انتخاب کنیدانسانخارپوستانجانورانپرندگان

د- رژیم غذایی آنها همه چیز است. 

انتخاب کنیدانسانخارپوستانجانورانپرندگان

 


3- برای شناسایی جانوران زیر یک کلید شناسایی درست کنید.

حلزون - عنکبوت - کرم - خاکی - مگس - زنبور

 

/ 0 نظر / 11 بازدید