علوم تجربی شاهد مهدیزاده نیا

آموزشی تفریحی

 
 
 
 
 
 
 

 

 
  
:: 2:41 ::  نویسنده : نژادعلی
 
نمونه سؤالات المپیاد علوم تجربی مرحله اول (مدرسه) شماره 2سال سوم
     
دانش آموزان عزیز لطفاً به نکات زیر توجه کنید :
   1- مجموع سؤالات این مرحله 15 سؤال تستی است.
   2- زمان پاسخگویی به این آزمون 15 دقیقه می باشد.
   3- گزینه های مناسب هر سؤال را انتخاب کنید سپس روی گزینه پاسخگویی کلیک نمایید.
   4- سؤالات نمره منفی دارند. (هر 3 جواب غلط یک جواب درست را حذف می کند)
   5- پس از پاسخگویی به سؤالات می توانید کارنامه و پاسخ تشریحی سؤالات را دریافت نمایید.
 
1- در شکل مقابل با صرف نظر از اصطکاک و وزن قرقره ها نیروی لازم برای بالا آوردن وزنه 100 نیوتونی چقدر است؟
الف: 300N
ب: 100N
ج: 50N
د:  25N
 
2- در شکل مقابل اگر جرم چرخ و محور 10 کیلوگرم باشد. نیروی F برای متعادل نگه داشتن چرخ و محور برابر است با:
r=10Cm                            R= 30Cm                                        g = 10 N/kg
الف:  100N
ب: 150N
ج: 200N
د: 300N
 
3- در شکل مقابل برای بالا بردن وزنه 500 نیوتونی روی سطح شیب دار 120 نیوتون نیروی محرک لازم است. هنگامی که جسم به بالای سطح شیب دار می رسد. نیروی محرک چند ژول کار انجام می دهد.
الف:72
ب: 360
ج:300
د: 1500
 
4- در شکل مقابل وزن هر یک از قرقره های C و B برابر 5 نیوتون و وزن قرقره A برابر 15 نیوتن می باشد. برای آن که وزنه 585 نیوتنی را در حال تعادل نگه داریم. نیروی F چند نیوتن باید باشد؟
الف: 100N
ب:150N
ج: 200N
د:300N
 
5 - کدام جفت عنصر زیر نسبت به هم ایزوتوپ هستند؟
                                          
 
  الف:                    ب:                            ج:                     د:      
 
6- اگر اتمی 17پروتون و 18 نوترون داشته باشد، کدام گزینه درباره ی آن درست است؟
 
                                                       
 
        الف:                    ب:              ج:                 د:               
 
7- یک سال زمینی کدام سیاره از یک روز آن کمتر است؟
الف: عطارد
ب: زهره
ج: زحل
د: اورانوس
  
8- فراوانی گیاهان گلدار در کدام دوره بیشتر است؟
الف:پرکابرین
ب: پالئوزوئیک
ج: مزوزوئیک
د: سنوزوئیک
 
9- در شکل زیر نقاط Aو B به ترتیب کدام از قطب های آهن ربا می باشد.
الف:S-N
ب:N-N
ج: S-S
د: N-S
 
10- یک الکتروسوکوپ را به روش القا و با شانه پلاستیکی باردار کرده ایم. اگر یک میله شیشه ای باردار را به آن نزدیک کنیم ورقه های الکتروسکوپ ...
الف:از هم دور می شوند
ب:به هم نزدیک می شوند
ج:ابتدا نزدیک و سپس دور می شوند
د:ابتدا دور و سپس نزدیک می شوند
 
11-دو مولکول اتیلن C2H4 تحت فشار قرار داد و به C4H8تبدیل می کنیم. در نتیجه این عمل
الف: مولکول ها منقبض شده اند
ب: فاصله بین آنها کم شده است
ج: ترکیب شده اند
د:تغیر فیزیکی رخ داده است
 
12- اسید ها با کدام ماده ی زیر واکنش نمی دهند؟
الف: اسید ها
ب:بازها
ج:نمک ها
د: فلزها
 
13- اگر از هسته ی یک عنصر، یک پروتون خارج کنیم
الف: یک یون مثبت ساخته ایم
ب:یک یون منفی ساخته ایم
ج:اتم را به اتم دیگری تبدیل کرده ایم
د:باعث کوچک شدن آن شده ایم
 
14- مهم ترین دلیل از بین رفتن اجساد جانوران چیست؟
الف: اکسیژن
ب: جانداران گوشت خوار
ج: باکتری ها و قارچ ها
د: گرمای محیط
 
15- مناسب ترین ایزوتوپ برای تعیین عمر سنگ ها کدام است؟
الف: روبیدیم
ب:اورانیوم
ج:کربن
د:پتاسیم
 
 
 
جمعه 12 اسفند 1390(بازدید ),
 
:: 2:37 ::  نویسنده : نژادعلی
 
 
 
 
ردیف پاسخ صحیح پاسخ شما
1 د  
2 ب  
3 ب  
4 ج  
5 ج  
6 الف  
7 د  
8 ب  
9 د  
10 د  
11 ج  
12 الف  
13 ج  
14 ج  
15 ب
 
 
جمعه 12 اسفند 1390(بازدید ),
 
:: 2:32 ::  نویسنده : نژادعلی
پاسخ نامه المپیاد علوم تجربی مرحله اول (مدرسه) شماره 2سال سوم
 
 
1- در شکل مقابل با صرف نظر از اصطکاک و وزن قرقره ها نیروی لازم برای بالا آوردن وزنه 100 نیوتونی چقدر است؟

 
الف: 300N
دلیل:زیرا مزیت مکانیکی این دستگاه 4 است پس:
 
ب: 100N
 
ج: 50N
ü
د:  25N
 
 
2- در شکل مقابل اگر جرم چرخ و محور 10 کیلوگرم باشد. نیروی F برای متعادل نگه داشتن چرخ و محول برابر است با:
r=10Cm                            R= 30Cm                                        g = 10 N/kg

 
الف:  100N
دلیل:
ü
ب: 150N
 
ج: 200N
 
د: 300N
 
 
3- در شکل مقابل برای بالا بردن وزنه 500 نیوتونی روی سطح شیب دار 120 نیوتون نیروی محرک لازم است. هنگامی که جسم به بالای سطح شیب دار می رسد. نیروی محرک چند ژول کار انجام می دهد.

 
الف:72
دلیل:
ü
ب: 360
 
ج:300
 
د: 1500
 
 
4- در شکل مقابل وزن هر یک از قرقره های C و B برابر 5 نیوتون و وزن قرقره A برابر 15 نیوتن می باشد. برای آن که وزنه 585 نیوتنی را در حال تعادل نگه داریم. نیروی F چند نیوتن باید باشد؟

 
الف: 100N
دلیل: با شمردن ریسمان های متصل به قرقره متحرک مزیت مکانیکی آن 3 می شود:
 
ب:150N
ü
ج: 200N
 
د:300N
 
 
5 - کدام جفت عنصر زیر نسبت به هم ایزوتوپ هستند؟

                                          
 
  الف:                     ب:                             ج:ü                      د:      
دلیل:زیرا دارای عدد اتمی یکسان و عدد جرمی متفاوت هستند.
 
 
6- اگر اتمی 17پروتون و 18 نوترون داشته باشد، کدام گزینه درباره ی آن درست است؟

 
                                                       
 
        الف:ü                     ب:                   ج:                   د:                
دلیل:زیرا مجموع تعداد پروتون ها عدد اتمی و مجموع تعداد پروتون ها و نوترون عدد جرمی اتم است.
 
 
7- یک سال زمینی کدام سیاره از یک روز آن کمتر است؟

 
الف: عطارد
دلیل:سیاره زهره هر روز آن 243 روز زمینی و هر سال آن 225 روز زمینی است.
 
ب: زهره
 
ج: زحل
ü
د: اورانوس
  
 
8- فراوانی گیاهان گلدار در کدام دوره بیشتر است؟

 
الف:پرکابرین
دلیل:دوره سنوزوئیک فراوانی پستانداران و گیاهان گلدار است.
ü
ب: پالئوزوئیک
 
ج: مزوزوئیک
 
د: سنوزوئیک
 
 
9- در شکل زیر نقاط Aو B به ترتیب کدام از قطب های آهن ربا می باشد.

 
الف:S-N
دلیل:زیرا وقتی یک آهن ربا را به دو قسمت تقسیم می کنیم هر قسمت یک آهن ربای کامل است.
 
ب:N-N
 
ج: S-S
ü
د: N-S
 
 
10- یک الکتروسوکوپ را به روش القا و با شانه پلاستیکی باردار کرده ایم. اگر یک میله شیشه ای باردار را به آن نزدیک کنیم ورقه های الکتروسکوپ ...

 
الف:از هم دور می شوند
دلیل:زیرا الکتروسکوپ دارای بار مثبت و میله شیشه ای نیز دارای بار مثبت هستند و دو بار همنام هم دیگر را می رانند و پس از مدتی بارها در یک دیگر پخش می وشند و سپس به یک دیگر نزدیک می شوند.
 
ب:به هم نزدیک می شوند
 
ج:ابتدا نزدیک و سپس دور می شوند
ü
د:ابتدا دور و سپس نزدیک می شوند
 
 
11-دو مولکول اتیلن C2H4 تحت فشار قرار داد و به C4H8تبدیل می کنیم. در نتیجه این عمل
 
الف: مولکول ها منقبض شده اند
دلیل:زیرا ماده جدیدی حاصل شده است که دیگر خاصیت ماده ی اولیه را ندارد.
 
ب: فاصله بین آنها کم شده است
ü
ج: ترکیب شده اند
 
د:تغیر فیزیکی رخ داده است
 
 
12- اسید ها با کدام ماده ی زیر واکنش نمی دهند؟

ü
الف: اسید ها
 
 
ب:بازها
 
ج:نمک ها
 
د: فلزها
 
 
13- اگر از هسته ی یک عنصر، یک پروتون خارج کنیم

 
الف: یک یون مثبت ساخته ایم
دلیل:زیرا با خارج کردن یک پروتون از هسته اتم عدد اتمی آن را تغییر داده ایم.
 
ب:یک یون منفی ساخته ایم
ü
ج:اتم را به اتم دیگری تبدیل کرده ایم
 
د:باعث کوچک شدن آن شده ایم
 
 
14- مهم ترین دلیل از بین رفتن اجساد جانوران چیست؟

 
الف: اکسیژن
 
ب: جانداران گوشت خوار
ü
ج: باکتری ها و قارچ ها
 
د: گرمای محیط
 
 
15- مناسب ترین ایزوتوپ برای تعیین عمر سنگ ها کدام است؟

 
الف: روبیدیم
 
ü
ب:اورانیوم
 
ج:کربن
 
د:پتاسیم
 
 
 
پنج شنبه 11 اسفند 1390(بازدید ),
 
:: 1:49 ::  نویسنده : نژادعلی

 

باسمه تعالی     
   نمونه سوال چهارگزینه ای علوم تجربی کلاس سوم راهنمایی فصل سوم
1- مهمترین خاصه ی سنگ های رسوبی کدام است ؟
الف.دانه ریز بودن         ب.دانه درشت بودن        ج. لایه لایه بودن       د. داشتن فسیل    
2- عبارت زیر مربوط به نظر کدام دانشمند است:
" استفاده یا عدم استفاده از اندام ها عامل بروز تغییر است. "
الف. داروین               ب. لامارک                   ج. دووریس                  د. ویسمن
3- برای تشکیل فسیل شرایطی لازم است،کدام یک از عوامل زیر مانع تشکیل فسیل می شود ؟
الف. مواد نفتی        ب. جانداران تجزیه کننده    ج. صمغ درختان      د. ذرات نرم ودانه ریز
4- پیدایش فسیل سرخس در یک محیط نشان دهنده چه آب وهوایی در گذشته
آن منطقه است ؟
الف. معتدل ومرطوب     ب. خشک بیابانی        ج. سرد کوهستانی         د. منطقه قطبی
5- در میان کدام نوع سنگ امکان تشکیل فسیل می باشد ؟     
الف. مر مر                ب. گنیس                     ج. بازالت                 د. آهک
6-  مناسب ترین شرایط تشکیل فسیل کدام است ؟
الف. یخچال های طبیعی  ب. خاکسترهای آتشفشانی   ج.رسوبات دریایی    د. شیره های گیاهی   
7- کدام یک از عوامل زیر جهش زا می باشد ؟
الف. مواد شیمیایی         ب. مواد دارویی           ج. اشعه ایکس               د. همه موارد
8- عبارت روبرو مربوط به نظر کدام دانشمند است" جهش عامل ایجاد تغییر است "
الف. دووریس                ب. داروین                ج. لامارک                 د. ویسمن
9- در مقایسه دولایه رسوبی،لایه ای که فسیل های آن دارای تنوع کم تر و مربوط به جانورانی ساده تر است ......
 الف. ضخیم تر است        ب. جدیدتر است            ج. قدیمی تر است          د.دانه ریزتراست
10- کدام یک از محیط های زیر محل مناسبی برای فسیل شدن جانداران است ؟
الف. محیط های عمیق دریا      ب. محیط های کم عمق دریا      ج. زیر خاک      د. همه موارد
11- کدام یک از جانداران زیر  مدت بیش تری برروی کره زمین ساکن بوده اند ؟
الف. پرندگان              ب. انسانها                     ج. ماهی ها               د. نرم تنان
12- در کدام گزینه ترتیب پیدایش گیاهان در روی زمین درست نشان داده شده است ؟
الف. جلبک ها- سرخس ها- باز دانگان -گیاهان گلدار       ب. سرخس ها- جلبک ها- باز دانگان – گیاهان گلدار 
ج. سرخس ها- باز دانگان– گیاهان گلدار-جلبک ها        د. باز دانگان - سرخس ها- گیاهان گلدار - جلبک ها
 13- نوع سازگاری کاکتوس- اردک به ترتیب کدام است ؟
الف. ساختمان گیاه برای جلوگیری از تعرق – پاهای پره دار برای شنا
ب. ساختمان گیاه برای جلوگیری از تعرق و ذخیره آب– چربی پوست وپرهاوپاهای پره داربرای شنا
ج.  ساقه گوشتی وذخیره آب در برابر گرما – منقار بلند برای شکار پاهای پره دار برای شنا
د. ساختمان گیاه برای جلوگیری از تعرق- پرهای بلند برای پروازو پاهای پره دار برای شنا        

 

 
 
پنج شنبه 11 اسفند 1390(بازدید ),
 
:: 1:34 ::  نویسنده : نژادعلی

سوالات آزمون علمی آزمایشگاهی

علوم تجربی پایه سوم راهنمایی بهمن ماه 88-87

1.در هسته اتم اورانیوم 92پروتون و146نوترون وجود دارد. چند الکترون به دور هسته ی آن می چرخد؟

الف.92                    ب.146                       ج.238                           د.73

2.کدامیک از دانشمندان زیرموفق به کشف نوترون در هسته ی اتم شد؟

الف.چادویک                    ب.تامسون                     ج.رادرفورد                 د.بور

3.نماد شیمیایی کدام گروه از عنصر های زیر به ترتیب(cr-cu-c-cl)می باشد؟

الف.مس-کربن-کلر-کروم             ب.کروم-کربن-مس-کلر        ج.کلر-کربن-کروم –مس      د.کلر-کربن-مس-کروم

4.درهسته ی اتمی 20پروتون ودر مداراطراف آن22الکترون وجود دارد.وضعیت این اتم چگونه است؟

الف.20بار منفی دارد.                ب.22بار مثبت دارد.          ج.2بار منفی دارد.         د. 2بار مثبت دارد.  

5.جدا کردن کدام یک از ذرات اتم ،مشخصات و خاصیت های اتم را تغییر می دهد؟

الف.الکترون         ب.پروتون                     ج.نوترون            د. الکترون ونوترون

6.مولکول کدام یک از ترکیب های زیر درشت تر است؟

الف.تفلون          ب.اتانول                    ج.آمونیاک               د.اتیلن گلیکول

7.کدام یک از مواد زیر باز می باشد؟

الف.آبلیمو            ب.سرکه                 ج.پوست وموی سر            د.خون

8.فرآورده های واکنش خنثی شدن کدام است؟

الف.هیدروکلریک اسید-سدیم هیدروکسید         ب.نمک          ج.نمک وآب             د.آب

9.عامل پایداری هسته یک  اتم چیست؟         الف.نیروی جاذبه ی بین الکترون ها و پروتون ه

ب. .نیروی دافعه ی بین الکترون ها      ج. نیروی دافعه ی بین پروتون ها       د.نیروی قوی هسته ای ناشی از نوترون ها        

10.به عقیده ی کدام دانشمند صفات اکتسابی قابل به ارث رسیدن هستند؟

الف.لامارک                 ب.داروین               ج.ویسمن                        د.دووریس

11.عقیده ویسمن دانشمند آلمانی درباره ی صفات اکتسابی چیست؟

الف.محیط  افراد ناسازگار را ازبین می برد.                ب.استعمال وعدم استعمال اندام ها آنهارا تغییر می دهد.

ج.صفات اکتسابی هیچ گاه ارثی نمی شوند.                د.صفات قابل ارثی شدن به طور ناگهانی درفرد ظاهر می شوند.

12.کدام یک از عوامل زیر سبب شده که از همه ی جانداران ،فسیل تشکیل نشود؟

الف.آب            ب.محل نامناسب             ج.باکتری های تجزیه کننده              د.سنگ نامرغوب

13.در کدامیک از دوران های زمین شناسی،فراوانی بی مهره ها وجود داشت؟

الف.سنوزوئیک              ب.اواخر پالئوزوئیک      ج.اوایل پالئوزوئیک             د.پرکامبرین

14.کدام حادثه مربوط به دوران سنوزوئیک است؟

الف.پیدایش نخستین مهره داران     ب.فراوانی دایناسورها      ج.آغاز زندگی درخشکی      د.گسترش پستانداران

15.دانشمندان عقیده دارند که......و.....سنگ زیرزمینی رابه شکل خمیر در می آورند؟

الف.دما -فشار           ب.فشار-سرعت                ج.آب-حرارت                 د.موادمذاب-زلزله

16.علت کشیده شدن ورقه ی اقیانوسی به زیرورقه ی قاره ای چیست؟

الف.دما         ب.فشار                ج.سنگینی                  د.موادمذ اب

17.دراثر کدام حرکت ورقه ها،پوسته ی جدیدی تشکیل نمی شود؟                الف.ورقه های نزدیک شونده                 

ب. .ورقه های دور شونده              ج.برخورد دو ورقه ی اقیانوسی                      د.ورقه هایی که در کنارهم می لغزند    

18.کدام یک از عناصرزیردرخورشید وجود دارد؟

الف.آهن-نیکل             ب.آهن سیلیکات            ج.اکسیژن-هیدروژن          د.هلیم-هیدروژن

19."ازاجزای منظومه ی شمسی هستم که بیشتردربین مدارهای مریخ ومشتری به دورخورشید می گردم."من چیستم؟

الف.شهاب              ب.سیارک                  ج.دنباله دار                      د.شهاب سنگ

20.سطح کدام سیاره داغ تر است؟

الف.ستاره زرد رنگ       ب. ستاره قرمز رنگ           ج. ستاره آبی  رنگ          د. ستاره سبز رنگ

21.مزیت مکانیکی کدام یک از ماشین های زیر کم ترازبقیه است؟

الف.فرمان اتومبیل           ب.فرغون              ج.آچار پیچ گوشتی            د.استخوان بازو

22.ماشینی یک جسم 6000نیوتونی رادریک دقیقه تاارتفاع18متربالا می برد.توان این ماشین چندکیلووات است؟

الف.18                  ب.8/1                     ج.180                          د.1800  

23.کدام گروه از ماشین های زیربا تغییرجهت نیرو وافزایش نیرو به ما کمک می کنند؟

الف.قند شکن-فرغون             ب.قیچی فلزبری-دیلم        ج.جاروفراشی-فندق شکن      د.قیچی کاغذبری-ترازوی دوکفه ای

24.عامل فشارباکدام یک از عوامل زیر رابطه ی عکس دارد؟

الف.نیرو                  ب.سطح                ج.ارتفاع                              د.وزن

25.کدام یک از جریان های زیر سبب حرکت ورقه ها می شود؟

الف.همرفتی                 ب.باد                      ج.مواد مذاب                  د.دریایی

26.مزیت مکانیکی چرخ ومحوری 3می باشد.اگر شعاع چرخ را 2برابر کنیم مزیت مکانیکی چه تغییری می کند؟

الف.نصف می شود                 ب. 2برابر می شود          ج.تغییری نمی کند          د.3برابر می شود

آبروی خودراهدف تیر گفتار هرگوینده ای قرار مده.             

(حضرت علی علیه السلام)   

 
| ۱۳٩٠/۱٢/۱٤ | ۱۱:۳٩ ‎ب.ظ | مهدی نژادعلی نظرات () |

Design By : shotSkin.com